Algemene voorwaarden

 
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Papro Nieuwegein

ARTIKEL I: TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle offertes aanbieding en overeenkomsten die Papro sluit met derden, hierna te noemen “koper”, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Overeenkomsten zoals in lid 1 bedoeld omvatten verkoop, koop, commissie en aanverwante overeenkomsten.
3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitslui­tend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De Nederlandse tekst is bindend.

ARTIKEL 2: AANBOD, PRIJZEN
1. Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Papro. zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. Al onze prijzen zijn in Euro (tenzij anders vermeld) en exclusief ver­voerskosten, accijnzen. B.T.W. en andere van overheidswege opgelegde belastingen. heffingen en invoerrechten.
2. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
3. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Papro onverwijld na een aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. De bij de aanbieding genoemde prijs­lijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig omschreven, doch kunnen Papro op geen enkele wijze binden. Eerst nadat een daarop gebaseerde aanvraag door Papro is bevestigd is Papro gebon­den.
4. Indien na de datum van onze offerte c.q. na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optre­den, die van invloed zijn op de prijs, dan zijn wij gerechtigd deze verhogingen ten tijde van de levering door te berekenen in de prijs.

ARTIKEL 3: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
Levering vindt plaats vanaf onze vestigings- of laadplaats.
Indien is overeengekomen. dat het vervoer door of vanwege Papro zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats. De pro­ducten worden alsdan getransporteerd op risico van de koper.
Wanneer de zaken door of vanwege Papro voor de koper worden opgeslagen bij Papro of derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgesla­gen en is het risico van de zaak voor de koper.
4. Vertraging in de aflevering, voorzover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
5. De termijn voor levering wordt slechts bij benadering door ons opgegeven en wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van deze termijn.

ARTIKEL 4: RISICO
Het risico van de zaak – ten titel van wat ook en hoe ook genaamd – is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de zaak en indien koper geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd c.q. dat de koper in de gelegenheid gesteld is af te nemen c.q. kenbaar is gemaakt dat afgenomen kan worden.

ARTIKEL 5: ANNULERING
Indien de koper de met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij/zij gehouden om aan ons redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en indien wij zulks wensen de voor de uitvoering van deze overeenkomst bestemde goederen voor zijn rekening te nemen tegen de door in calculatie genomen prijzen. zulks onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ondermeer wegens winstder­ving, welke winstderving gesteld wordt op 15 % van de totale verkoopsom.

ARTIKEL 6: GELEVERDE HOEVEELHEID
De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Door Papro geleverde zaken blijven in eigendom van Papro tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Papro op koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. Door Papro geleverde zaken, die krachtens lid I onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper wordend doorverkocht.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Papro gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid I bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Papro hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen mede­werking te verlenen aan alle maatregelen die Papro ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.
6. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van onze koper zekerheid te verlangen en mitsdien gerechtigd de levering op te schorten totdat de zekerheid is gesteld. In dat laatste geval heeft hetgeen in artikel 4 van deze voorwaarden is gesteld te gelden

 

 

 

ARTIKEL 8: OVERMACHT
Bij overmacht worden de leverings – en andere verplich­tingen van Papro opgeschort. De verplichtingen her­leven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Papro zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daar­door onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving – van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
Indien Papro bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan. of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzon­derlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Papro is ingeval van overmacht nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever mogelijk geleden schade ten titel van wat ook en hoe ook genaamd.

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER
1. Bij bezorging door Papro (zoals bedoeld in art. 3 lid 2) dient de koper de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. te weten:
A) of de juiste zaken zijn geleverd:
B) of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen. die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinde:
C) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal. hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen.
2. Indien de levering geschiedt in de vestigings- of laadplaats van Papro (zoals bedoeld in artikel 3 van deze voor­waarden) dient de koper de zaken direct bij aankomst te con­troleren conform lid 1.
3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper. is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie terstond uit te voeren of te doen uitvoeren.
4. Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan te melden en wel binnen vierentwintig uren na aflevering. Deze melding moet. indien zij mondeling is geschied. direct schriftelijk (fax. brief. deurwaardersexploit of’ e-mail) aan Papro worden bevestigd.
5. De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en koper dient Papro dan wel een door haar aan te wijzen derde in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.
6 .De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
1 Papro is alleen dan aansprakelijk voor verlies en/of schade veroorzaakt door of vanwege haar producten en of diensten wanneer de schade toebrengende gebeurtenis te wijten is aan hetzij opzet hetzij grove schuld van haarzelf of haar ondergeschikten en in dat geval is Papro – met inachtname van het onder twee van dit artikel gestelde – slechts gehouden maximaal de factuurwaarde het betreffende product c.q. producten te vergoeden.
Papro is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd en ten titel van wat ook, en derhalve niet voor ondermeer bedrijfs- of andere gevolgschade.
Mocht Papro in voorkomend geval aansprakelijk zijn, dan kan de te betalen schadevergoeding nimmer hoger zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Papro in voorkomend geval zal uitkeren.
2. Nimmer is Papro aansprakelijk voor schade ten titel van wat ook en hoe ook genaamd indien:
– indien Papro producten heeft verkocht. geleverd dan wel diensten heeft verricht, die naar de stand van de wetenschap op het moment van de verkoop en levering dan wel van het verrichten van de dienst niet tot aansprakelijkheid in de zin lid 1 van dit artikel zou hebben geleid:
het object waarmede de schade aan ons product is toege­bracht of ontstaan niet meer in originele staat aanwezig is of bij of aan ons product, alwaar het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan:
– de schade aan ons terstond is gemeld, doch uiterlijk binnen vier uur nadat het schade toebrengende feit zich heeft voor gedaan:
– indien het schade toebrengende is ontstaan door onoordeel­kundig gebruik van ons product:
– indien de schade is ontstaan doordat het hijs- of hefvermo­gen van ons product is overschreden:
– het product gebezigd wordt voor andere doelstellingen dan waarvoor het product geschikt is:
– indien aan het product door derden (reparatie-) werkzaam­heden hoe ook genaamd zijn verricht:
– indien het product zich niet meer in de originele staat bevindt:
– indien aan de door ons aangebrachte en geleverde producten, zoals ondermeer lastkettingen. aanslagkettingen en alle overige kettingen en banden en overige toebehoren of hulpstukken en/of componenten wijzingen zijn aangebracht:
– indien aan het product al dan niet door derden – zonder onze toestemming – lastkettingen, toebehoren. hulpstukken en/of componenten zijn aangebracht die niet voldoen aan de
eisen van veiligheid naar de actuele stand der techniek en wetenschap, een en ander als nader omschreven in de Richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten betreffende machines.
– indien niet alle onderdelen van en hulpstukken bij de pro­ducten. waarmede zich het schade-evenement heeft voorgedaan. Op de plaats waar het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan aanwezig zijn dan wel bij de vesti­gingsplaats van Papro of een door haar aan te wijzen andere plaats worden ingeleverd.

 

 

 

 

ARTIKEL 11: BETALING
I. Betaling der geleverde producten dient a contant ten tijde van de levering plaats te vinden. tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.
2. Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudst-openstaande posten.
3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben. is niet toegestaan. tenzij Papro een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk von­nis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.
4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is koper van rechtswege een rente verschuldigd van 1 % per maand. onverminderd het recht van Papro op wettelijke schadeloosstelling.

ARTIKEL 12: ONTBINDING EN AANSPRAKELIJKHEID KOPER
1 . indien de koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hier­voor omschreven voldoet, heeft Papro het recht elke verdere levering op te schorten. Koper zal alsdan ingebreke zijn. In dit geval is Papro bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is koper aansprakelijk voor alle door Papro geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies. Productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buiten­gerechtelijke kosten.,alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.
2. Alle door leverancier te maken buitengerechtelijke kosten ingeval van niet (tijdig of behoorlijke) nakoming door koper komen geheel ten laste van koper. De door leverancier gemaakte buitenrechtelijke kosten zullen 15 % van de totale door koper aan leverancier verschuldigde som bedragen, één en ander met een minimum van euro 120.-

ARTIKEL 13: GARANTIE
Garanties zullen slechts gelden, indien en voorzover deze door Papro schriftelijk zijn afgegeven.
In het geval een garantie als hiervoor bedoeld is afgegeven verliest de koper en/of gebruiker van onze producten c.q. op de door ons geleverde diensten elke aanspraak op de verleen­de garantie. indien:
– het object waarmede de schade aan ons product is toege­bracht of ontstaan niet meer in originele staat aanwezig is of bij of aan ons product. alwaar het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan:
– de schade aan ons terstond is gemeld, doch uiterlijk binnen vier uur nadat het schade toebrengende feit zich heeft voor gedaan:
– indien het schade toebrengende is ontstaan door onoor­deelkundig gebruik van ons product:
– indien de schade is ontslaan doordat het hijs- of hefvermogen van ons product is overschreden:
– het product gebezigd wordt voor andere doelstellingen dan waarvoor het product geschikt is:
– indien aan het product door derden (reparatie-) werkzaam­heden hoe ook genaamd zijn verricht:
– indien het product zich niet meer in de originele staat bevindt:
– indien aan de door ons aangebrachte en geleverde produc­ten, zoals ondermeer lastkettingen, aanslagkettingen en alle overige kettingen en banden en overige toebehoren of hulpstukken en/of componenten wijzingen zijn aangebracht:
indien aan het product al dan niet door derden – zonder onze toestemming lastkettingen, toebehoren, hulpstukken en/of componenten zijn aangebracht die niet voldoen aan de eisen van veiligheid naar de actuele stand der techniek en weten­schap. een en ander als nader omschreven in de Richtlijn inza­ke de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidsta­ten betreffende machines.
– indien niet alle onderdelen van en hulpstukken bij de pro­ducten. waarmede zich het schade-evenement heeft voorgedaan, op de plaats waar het schadetoebrengende feit zich heen voorgedaan aanwezig zijn dan wel bij de vesti­gingsplaats van Papro of een door haar aan te wijzen andere plaats worden ingeleverd.

ARTIKEL 14: INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT
1. Papro behoudt zich eventuele rechten van intel­lectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
2. Aan Papro geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Leverancier vrijwaart Papro en haar opdrachtgever voor alle aanspraken van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT
1 Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met Papro gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid van de zoge­naamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

ARTIKEL 16: GESCHILLEN
1 Alle geschillen, uit met Papro gesloten in- en verkop en/of commissieovereenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitslui­ting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Papro worden berecht.
2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1, schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden